Aerobic Øyfjell

Litt om Aerobic

 

ብሓባር ኮይንካ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ካብ ምግባር ንላዕሊ ሓይሊ ዝህብን ዘሕጉስን ነገር የለን። ከምኡውን ኣብዛ ኣብ ቪንዬ ኮሙና ትርከብ ንኡሽተይ ቁሸት ኦይፍየል ኣዳራሽ ዝግበር ነገራት ኣሎ። ሓደ ካብቶም ዝግበሩ ንጥፈታት ካዓ ኤሮቢካ ኾይኑ ሕጂ ኣብዚ ቦታ ን 12 ዓመታት ተኻዪዱ እዩ። ሰኑይ ሰኑይ ካብ ምሸት ሳዓት 07:30 እስካብ 08:30 እቲ ሳሎን ብሳሓባይ ተኻታታሊ ድምጺን (ረምታን) ዘ|ሕጉስ ዳንሲን መሊኡ ይረአ።

እቲ ክፍለ ጊዜ ብንኡሽተይ ናይ ዳንሲ ፕሮግራም ጀሚሩ ካብኡ ቀስ እናበለን ብርግጽን ብርኪ ናህሪታቱ እናውሰኸ ከምዝኸይድ ኮይኑ እዩ ተሰሪዑ። ብርኪ ብብርኪ፣ ደረጃ ብደረጃ ንደጋግሞን ጸቕጢ ንገብረሉን፣ ኣብ መወዳእታውን ብሳሓባይ ዝኾነ መወድኢ ዙርያ ንዛዝሞ። ቀልጢፍካ ናብቲ ፕሮግራም ክትኣቱ ስለዝግበር፣ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተሳቲፍካ ክትነብር ግድን ኣይኮነን። መታን ኩሉ ሰብ እቲ ብርኪታት ናይ ምምሃር ዑዱል ክረክብ፣ ኣብ ፍርቂ ዓመት ኣስታት ክልተ ጊዜ ጥበብ-ባለይ /ኮርዮግራፊ/ ንቕይር ኢና። ምግግጋይን /ምድንባርን/ ከምኡውን ብጌጋ ምርጋጽ ፉቑድ’ዩ፤ እቲ ኣገዳሲ ነገር ደስ ክብለካን፣ ክትርህጽን ንገዛ ርእስኻ በቢዕለቱ ቁሩብ ከም ኮኾብ ደናሳይ ክስማዓካ ምግባርን እዩ።

Kontakt Aerobic Øyfjell

Leder: Øyfjell Utvikling
Telefon: 92899998
Mail: emilie.asplin@t-fk.no
Kontaktperson: Emilie Asplin
Telefon: 92899998
Mail: emilie.asplin@t-fk.no