UKM Notodden og Hjartdal

Litt om UKM Notodden og Hjartdal

 

ዝኾነ ነገር ክትምህዝዶ ትሓስብ? ምስ ናትካ ኣታሓሳስባ ዝመስል ዘለዎም ሰባትዶ ረኺብካዶ ክእለትካ ከተማዕብል ትደሊ? ኡ.ኮ.ኤም ናይ መናእሰይን ባህሊን መራኸቢ ቦታ ኾይኑ፣ ብሓደ ኾይንካ ምህዞ ዝግበሮ እዩ።

ናብዚ መጺኻ እትብህጎ ነገር ከተርኢይን ወይ ካዓ ካልኦት ናብኡ መጺኦም ባህጎም ከርእዩን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኡ.ኮ.ኤም ኩሎም ባህላዊ ኣጋላልጻታት ክቐርቡ ይዕደሙ እዮም፤ ከም ደርፊ /መዝሙር/፣ ስእሊ /ፎቶግራፍ/፣ ባህላዊ ኣካዳድና ወይ ዘመናዊ ዳንሲን ዝኣምሰሉን። ኣንሕና ኣብዚ ዘለና፣ መታን በቲ ትብህጎ /እትደልዮ/ ክትነጥፍ ዕድል ክንህበካ እዩ! ምናልባሽውን ሓዱሽ ነገር ክትምህዝ /ክትረክብ/ ትኽእል ኢኻ? ምሳና ኾይንካ እትትደልዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ናባና ብዳሓን ምጻእ!

Kontakt UKM Notodden og Hjartdal

Leder: Torgeir Fossli
Telefon: 906 88 515
Mail: rektor@notoddenkulturskole.no
Kontaktperson: Torgeir Fossli
Telefon: 906 88 515
Mail: post@notoddenkulturskole.no