Leder: Åse Hylland
Telefon: 95050329
Kontaktperson: Åse Hylland
Telefon: 95050329
 

Langrenn

اسکی استقامتی یک ورزش زمستانی است کە ورزشکار در آن با استفادە از چوبهای اسکی بر روی اهداف مختلف اسکی بازی میکند، هم بصورت فردی و هم ابصورت تیمی. از زمان قدیم انسان ورزش اسکی استقامتی را بە روش کلاسیک انجام دادە، کە در آن ورزشکار رد پای اسکی را دنبال میکند و اجازە میدهد کە چوبهای اسکی بصورت افقی روی آن سر بخورد. در این سالهای آخر روش آزاد در اسکی استقامتی بیشتر مورد استفادە قرار میگیرد. در این روش ورزشکار کفشهای اسکی را جلوتر از بدن هل میدهد، دقیق مانند اسکیتبازها کە اینکار را انجام میدهند.

بدون توجە بە نوع و روش مورد استفادە، اسکی استقامتی در مسابقات بە این صورت برگزار میشود کە در آن باید ورزشکار هر چە سریعتر و زودتر باند اسکی را طی کند. در اسکی استقامتی شاخەهای مختلفی وجود دارد، کە در بین آنها ماراتن اسکی و رلە از همە محبوبتر هستند. در ناروی اسکی استقامتی محبوبیت بسیار زیادی بین مردم دارد، و بعنوان یک فعالیت آزاد علاقمندان بسیار زیادی دارد. این ورزش در تمام طول سال برگزار میشود، و وقتی کە فصل برف نیست پست اسکی با اسکی رلە و زمینهای خشک عوض میشود.

Velg språk

Aktuelt språk: Dari