Leder: Aud Irene Kittelsen
Telefon: 92497618
Kontaktperson: Aud Irene Kittelsen
Telefon: 92497618
 

Helterennet

Dyre Vaa هلتەرنت کە در رولاند اجرا می شود یک مسابقە اسکی است کە برگزارکنندە آن تیم ورزشی می باشد. این تور بە سبک کلاسیک بودە و در ماە مارچ برگزار می گردد.

شما میتوانید مثل شرکت کنندە در یکی از این مسافتها شرکت کنید و یا بە عنوان یکی ازعوامل برگزارکنندە این برنامه با ما همكارى نمائید. همە می توانند در این برنامە ما شرکت کنند. ما برنامە اسکی برای گروەهای مختلف داریم مثل کودکان، نوجوانان، خانوادگی و همچنین برای کسانی کە نصف یا تمام مسیر را اسکی خواهند کرد و یا هدفشان فقط نرمش کردن باشد. مسیرها از ٢٠٠ متر تا ٤٢ کیلومتر می باشند. همە می توانند در یکی از این مسافتها شرکت کنند، شرط نیست کە شما حتما یک ورزشکار ممتاز باشید، در) اینجا جا برای همە است. یک تور اسکی در پیست های عالی در قسمت مرکزی یا بە سمت موس واتن . (Møsvatn)

Velg språk

Aktuelt språk: Dari