UKM Asker

Litt om UKM Røyken

 

ዝኾነ ነገር ክትምህዝዶ ትሓስብ? ምስ ናትካ ኣታሓሳስባ ዝመስል ዘለዎም ሰባትዶ ረኺብካዶ ክእለትካ ከተማዕብል ትደሊ? ኡ.ኮ.ኤም ናይ መናእሰይን ባህሊን መራኸቢ ቦታ ኾይኑ፣ ብሓደ ኾይንካ ምህዞ ዝግበሮ እዩ።

ናብዚ መጺኻ እትብህጎ ነገር ከተርኢይን ወይ ካዓ ካልኦት ናብኡ መጺኦም ባህጎም ከርእዩን ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ኣብ ኡ.ኮ.ኤም ኩሎም ባህላዊ ኣጋላልጻታት ክቐርቡ ይዕደሙ እዮም፤ ከም ደርፊ /መዝሙር/፣ ስእሊ /ፎቶግራፍ/፣ ባህላዊ ኣካዳድና ወይ ዘመናዊ ዳንሲን ዝኣምሰሉን። ኣንሕና ኣብዚ ዘለና፣ መታን በቲ ትብህጎ /እትደልዮ/ ክትነጥፍ ዕድል ክንህበካ እዩ! ምናልባሽውን ሓዱሽ ነገር ክትምህዝ /ክትረክብ/ ትኽእል ኢኻ? ምሳና ኾይንካ እትትደልዮ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ናባና ብዳሓን ምጻእ!

Kontakt UKM Asker

Leder: Inger Marthe Selsaas
Telefon: 414 26 369
Mail: iselsaas@asker.kommune.no
Kontaktperson: Inger Marthe Selsaas
Telefon: 414 26 369
Mail: iselsaas@asker.kommune.no