Røyken Teatergruppe

Litt om Barne og ungdomsteater

 

در هنگام نمایش تأتر بە کمک رفتار و نوشتەهای دراماتیک، یک داستان برای تماشاچی توضیح دادە میشود. در یک قطعە تأتر یک نفش برای بازی کردن بە بازیگران سپردە میشود تا آن را بە نمایش بگذارند. آنها بعضی اوقات فیالبداهە چیزهایی میگویند، یا نقشهای از قبل تمرین شدە را روی صحنە نمایش میدهند.

کودکان و نوجوانان در گروەهای تأتر بعضی شبها در هفتە، برای تمرین تأتر دور هم جمع میشوند. همچنین گروەهای تأتر مخصوصی نیز برای بزرگسالان وجود دارد. معمولا در طول سال یک یا چندین نمایش تأتر تولید خواهد شد. در اینصورت باید کارهای آمادگی زیادی انجام شود و امکانات زیادی باید برای اجراء خلاقیت بە کار گرفتە شود، بە اضافە اینها باید کار هنرپیشگی را نیز انجام داد. عواملی مانند روشنایی، دکورهای صحنە، آرایش، طراحی لباس، صدا و جلوەهای ویژە، چیزهایی هستند کە باید در یک گروە تأتر بە آن کمک کرد. از طریق دراما و تأتر انسان روش تعامل اجتماعی را در کارهای گروهی و اعتماد بە نفس را یاد میگیرد.

Kontakt Røyken Teatergruppe

Leder: Espen Olsen
Telefon: 957 65 923
Mail: royken.teatergruppe@gmail.com
Kontaktperson: Espen Olsen
Telefon: 957 65 923
Mail: royken.teatergruppe@gmail.com