Røyken og Åros Jeger og Fisk

Litt om Jakt og fiske

 

اتحادیە شکار و ماهیگیری ناروی یک سازمان ملی برای شکارچیان است، و ماهیگیران ورزشکار و اتحادیە در درجە خیلی زیادی مشغول پخش معلومات در بارە شکار و ماهیگیری هستند. یک شرط اصلی برای همە شکار و ماهیگیریها طبیعت است کە توانایی تولید حجم زیادی از دنیای وحش و ماهی را دارد. بە همین دلیل است کە بخش کلانی از تعهدات در بارە انجمنهای شکار و ماهیگیری میباشد.

ماهیگیری بدین معناست کە انسان ماهی آزاد زندە و سخت پوستان دریایی را بتواند هم در آبهای شور و هم در داخل آبهای معمولی شکار کند. برای اینکار انسان از میلە ماهیگیری با طناب و از یک یا چندین قلاب در انتهای آن استفادە میکند. ماهیگری مانند زندگی در هوای آزاد را سپورت ماهیگیری مینامند، و مهمترین ماهیها برای این سپورت عبارتند از: ماهی سوف، ماهی قزلآلا و ماهی کد. در شکار بە وسیلە کار ردیابی و گرفتن یا شکار کردن حیوانات و پرندەهای وحشی انجام میشود. در شکار کردن کار جداسازی بین شکار حیوانات کوچک و شکار حیوانات کلان انجام میشود. وقتی انسان بخواهد مشغول کار شکار باشد باید قبل از هر چیز بە کلاس آموزش برود و در امتحان یا آزمون شکار قبول شود.

Kontakt Røyken og Åros Jeger og Fisk

Leder: Richard Nyheim
Telefon: 95234275
Mail: rnbygg@hotmail.com
Kontaktperson: Richard Nyheim
Telefon: 95234275
Mail: rnbygg@hotmail.com