Kjekstad Golfklubb

Litt om Golf

 

گلف ورزشی است که در آن باید بتوان با کمترین ضربات ممکن یک توپ کوچک را در زمین چمن بە حرکت درآورد. متداول ترین نوع آن این است که زمین ١٨ سوراخ داشتە باشد، اما گلف را میتوان در زمین‌های کوچکتری هم با ٦ یا ٩ سوراخ بازی کرد. در این بازی از چوب دستی‌های مخصوصی استفادە میشود کە برای رساندن توپ بە نزدیکی‌های سوراخ‌ها کە با این ضربات توپ بە هوا میرود و در نزدیکی منطقەای کوچک با چمن کوتاە زیبا کە puttinggreen نامیدە میشود، فرود میاید. موانع مختلف آب و تپەهای شن و ماسەای بین سوراخ‌ها ایجاد شده است تا این مسئله برای بازیکنان دشوارتر شود. در منطقە puttinggreen ، بازیکن به توپ ضربە میزند و سپس توپ بصورت غلط خوردن داخل سوراخ میرود. برای هر سوراخ ، اولین ضربه از ناحیه ثابت مخصوص ضربات اول سوراخ زده میشود كه میتواند از سوراخ بین ١٠٠ تا ٥٥٠ متر فاصله داشته باشد. در بالای هر سوراخی یک پرچم وجود دارد که نشان میدهد سوراخ در کجا قرار دارد. توپ معمولاً قبل از ضربه روی یک چوب کوچک قرار میگیرد. بعد از اولین ضربه ، باید به توپ ضربه بزنید تا اینکە توپ در سوراخ قرار بگیرد ، کسی کە با کمترین ضربات اینکار را انجام دهد در کل برنده بازی است.

گلف یک ورزش بسیار اجتماعی است که در آن ورزش و تمرینات ترکیبی خوبی را انجام میدهید و هم اینکە در زمانی کە در زمین مشغول بازی کردن هستید انسانهای خوبی را هم ملاقات خواهید کرد. گلف هم برای کودکان و هم بزرگسالان بسیار مناسب است. قوانین گلف برای یادگیری آسان است. گلف را می‌توان به صورت جداگانه یا به صورت یک ورزش تیمی بازی کرد.

Kontakt Kjekstad Golfklubb

Leder: Kim Anders Aas
Telefon: 920 20 314
Mail: post@kjekstad-gk.no
Kontaktperson: Bjørn Lohne
Telefon: 312 97 990
Mail: post@kjekstad-gk.no