IL Ros - Badminton

Litt om Badminton

 

بدمینتون یک فعالیت تفریحی است که میتوان آن را در هر جایی بازی کرد، اما بدمینتون به عنوان یک ورزش فقط در داخل سالن انجام میشود. یک مسابقه بدمینتون یا بصورت تک نفرە (١ مقابل ١) و یا بازی دو نفره (٢ برابر ٢) انجام میشود. بدمینتون سریعترین ورزش راکت و توپ در جهان است. رکورد جهانی در حال حاضر ٤٩٣ کیلومتر در ساعت میباشد. بدمینتون در زمینی مخصوص به طول ١٣.٤ متر بازی میشود و تجهیزات مورد استفاده یک راکت و یک توپ کوچک پرپر سفید رنگ میباشد. بازی شامل شلیک توپ با راکت به طرف مقابل بر روی یک تور است و نباید توپ بین ضربات راکت به زمین برخورد کند.

بازی با آنچه "سرویس" خوانده میشود آغاز میشود. تبادل توپ هنگامی بدست میاید که حریف نتواند توپ را برگرداند یا آن را بە خارج از زمین شلیک کند. هر یک از طرفین میتوانند بدون در نظر گرفتن این کە چه کسی سرویس را زدە است، امتیاز کسب کنند. هر کس کە برنده تبادل توپ باشد میتواند بە زدن سرویس ادامە دهد. یک مسابقه بدمینتون از سه ست تا ٢١ امتیاز تشکیل شده است، که در هر ست باید حداقل ٢ امتیاز کسب کرد. بهترین از مجموع ٣ ست برنده مسابقه است. آشنایی با ورزش بدمینتون بسیار سادە و آسان میباشد. بدمینتون در سطح بالا یک ورزش سنگینی میباشد که در آن استقامت ، قدرت و سرعت زیادی را از ورزشکار طلب میکند. علاوه بر این، هماهنگی خوب دست و چشم و همچنین تاکتیکها مهم است. کودکان و بزرگسالان در هر سنی می توانند بدمینتون بازی کنند.

Kontakt IL Ros - Badminton

Leder: Ola Bård Langlo
Telefon: 90 12 12 11
Mail: olabard@gmail.com
Kontaktperson: Kim Antonsen
Telefon: 93 41 61 65
Mail: kim-anto@online.no