Vinje Kulturskule

Litt om Vinje Kulturskule

 

Ein kulturskule er eit kommunalt tilbod som gjev barn og unge opplæring i samsvar med dei evner og føresetnader eleven har. Undervisninga tar utgangspunkt i at alle menneske har trong for å gje uttrykk for kjensler, tankar og fantasiar gjennom kunstnariske uttrykk.

Kulturskulen legg difor til rette for ei opplæring som gjev glede i skapande verksemd, personleg vekst og kunstnarisk utvikling hos elevane. Elevane får undervisning som er individuelt tilpassa, og det blir gjeve tilbod på eit variera utval av musikk-instrument og andre uttrykksformer. Skulen ynsker å legge til rette for samspel både kunstnarisk og menneskeleg, gjennom samspel i grupper og ved felles framsyningar.

Kontakt Vinje Kulturskule

Leder: Anders Blystad
Telefon: 93235117
Mail: anders.blystad@vinje.kommune.no
Kontaktperson: Anders Blystad
Telefon: 93235117
Mail: anders.blystad@vinje.kommune.no