Telemark Karate

Litt om Karate

 

ካራቴ ዝብል ቃል መሰረቱ “ኦኪናዋ” ካብዝብል ቃል ኮይኑ ትርጉሙውን ብቐሊሉ “ባዶ ኢድ” ማለትዩ። እዚውን ብትኽክል ብዛዕባ’ዚ እዩ ዝዝቲ፤ መሳርሒ ከይተጠቐምካ ዓርስኻ ምክልኻል። ሎሚ እቶም ቡዙሓት ዓይነታት ናይ ጃፓን ካራቴታት ጥበብ ግጥም ሃገረ ጃፓን ኣብ ኩሉ ዓለም ይትግበር ኣሎ። ካራቴ ካብ ሾቶካን፣ ዋዶ-ርዩ፣ ሺቶ-ርዩ፣ ጎጁ-ርዩ’ን ኮይኩሺንካይን ዝባሃሉ ዓይነታት ውሩይ ማርሻል-ኣርት እስካብ እቲ ዘመናዊ ኣብ 2020 ኣካል ኦሎምፒክ ስፖርት ቶክዮ ዝኸውን ዓይነት ይግለጽ።

ካራቴ ካብ ዓርሰ-ምክልኻል ብተወሳኺ ቡዙሓት ወግዓዊ ጽምብላት ኣለዉዎ። ዓብዪ ጸቕጢ ዝግበረሎም፤ ትሕትና፣ ኣኽብሮትን ትብዓትን ከምኡውን እቲ ኣካላዊ ክፋል ዝኾነ ጥንካረ፣ ቅልጣፈ፣ ምንቅስቓስ፣ ሚዛን ምሕላውን ንቕሓትን /ምትኳር/ እዮም። ካራቴ ኣብ ትሕቲ ናይ ኖርወይ ናይ ፌደሬሽን ግጥም ስፖርት ዝተወደበ ንኹሉ ዕድመ ዝሳማማዕ እዩ- ወዲ 6 ዓመት ኩን ወዲ 60 ዓመት ነብስኻ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስልጠና የድልዮ እዩ።

Kontakt Telemark Karate

Leder: Foreløpig Harald Rishovd
Telefon: 917 65 495
Mail: rikshovu@online.no
Kontaktperson: Foreløpig Harald Rishovd
Telefon: 917 65 495
Mail: rikshovu@online.no