Gransherad IL Skigruppa

Litt om Langrenn

 

ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምንሽርታት ኣብ ግዜ ሓጋይ ዝጽወት ዓይነት ስፖርት ኮይኑ፡ እቶም ተንሸራተትቲ ብውልቆም ኮነ ብጋንታ ኣብ መሬት ዝተፈላለዩ ርሕቀታት ክሽፍኑ ከለዉ እዩ። ባህላዊ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምንሽርታት ብሉጽ ዝኾነ ኣገባብ ኣጸዋውታ ይጥቀም፡ እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ መንሸራተቲ ኣሰር ብምክታል ከም ኣማራጺ ሰለል መበሊ ብምጥቃም ይካየድ። ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ናጻ ኣገባብ ምንሽርታት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብጣዕሚ ልሙድ ወይ ግኑን ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ድማ እቶም መንሸራተቲ ከምቲ ናይ በረድ መንሸራተቲ ኮይኖም ቀጺሎም ድማ ካብ ኣካላት ውጽእ ኢሎም ከምዚ ምቅልዒ ዘለዎም ኢዮም።

ኣየናይ ዓይነት ኣገባብ ናይቲ ስፖርት እዩ ብዘየገድስ፡ ተወዳደርቲ ኣብ ናይ ሃገር ናብ ሃገር ውድድር ኩሉ ብዛዕባ ቅልጣፈን ምዝዋር ኣብ ዑደትን ኢዩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ጸወታታት ኣለዉ ኣብ ናይ ሃገር ናብ ሃገር ምንሽርታት፡ Skiathlonን ምስግጋርን ገለ ካብቶም ውዕዉዓት ዓይነት ጸወታታት ኢዮም። ካብ ሃገር ናብ ሃገር ጸወታ ጉያ ኣብ ኖርዋይ እቲ ውዕውዕን ፍቱውን ዓይነት ስፖርት ኢዩ፡ ከምኡ’ውን እቲ ብብዙሓት ነርዎጃውያን ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ዝጻወትዎ ጸወታ እዩ። እዚ ዓይነት ስፖርት እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ንጥፈታት እዩ፡ ኣብ ግዜ በረድ ዝጠፍኣሉ እዋን መብዛሕትኡ እዋን ነዚ ዓይነት ጸወታ ዝጻወቱ ሰባት መንሸራተቲ ናይ መሬት ጌሮም ኣብ ቅጥራናት ወይ ማርሻቤዲታት ክለማመዱ ትርኢ።

Kontakt Gransherad IL Skigruppa

Leder: Tor Arne Folseraas
Telefon: 99260021
Mail: toa-fo@online.no
Kontaktperson: Mike Cumbes
Telefon: 99001756
Mail: m.cumbes@online.no